Statut Stowarzyszenia RAZEM DLA NIEDOMIC

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE RAZEM DLA NIEDOMIC

zwane w dalszej części „Stowarzyszenie”

§ 2

 1. 1.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach /Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami/
  i posiada osobowość prawną.
 2. 2.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

 1. 1.Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami
  z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 2. 2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Niedomice 33-132, ul.Szkolna 2
 3. 3.Stowarzyszenie może tworzyć sekcje, komitety społeczne i honorowe, określając ich strukturę, kompetencje, i zakres działania.
 4. 4.Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym charakterze
  i celach działania.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

 1. 1.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. 2.Zarząd może zatrudniać pracowników w liczbie niezbędnej do realizacji zadań.

Rozdział II

CELE, SPOSOBY I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. a)inicjowanie prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych
  i ekonomicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój mieszkańców, a także środowiska Niedomic,
 2. b)rozwój wsi w tym różne formy promocji Niedomic,
 3. c)upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, kultywowanie historii, tradycji
  i pielęgnowanie zabytków Niedomic,
 4. d)podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywnych formy zwalczania bezrobocia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 5. e)aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieżowych,
 6. f)podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, uzależnionych i zagrożonych patologią społeczną,
 7. g)promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 8. h)wspieranie działań, w tym inwestycji o charakterze publicznym,
 9. i)podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
 10. j)wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. a)praktyczną realizację programów rozwoju i restrukturyzacji poszczególnych

     dziedzin życia w tym uczestnictwo w programach strukturalnych Unii Europejskiej.

 1. b)organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, kursów, akcji i imprez okolicznościowych,
 2. c)Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, oświatowej
  i wychowawczej,
 3. d)prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. e)inicjowanie i pomoc organizacyjną w tworzeniu podmiotów uznanych przez Stowarzyszenie jako szczególnie potrzebne dla rozwoju wsi,
 5. f)działania własne oraz we współpracy z organami administracji państwowej
  i samorządowej, Kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi krajowymi i zagranicznymi,
 6. g)współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz

rozwoju środowiska lokalnego,

 1. h)organizowanie i wspieranie działań służących pełniejszej integracji Polski
  z Unią Europejską,
 2. i)prowadzenie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, zgodnie
  z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U nr 96 poz. 873 z 2003 r.),
 3. j)udzielanie stypendiów osobom indywidualnym.

§ 8

Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności polegającej na:

 1. a)udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. b)przekazywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c)wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z realizacji celów określonych w Statucie,
 4. d)zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich bliscy.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

                                                                                 

 1. 1)Zwyczajnych.
 2. 2)Wspierających.
 3. 3)Honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej który zamieszkuje na stałe w Polsce lub zamieszkuje na terenie kraju lub poza jego granicami, po złożeniu deklaracji członkowskiej, opłaceniu wpisowego
i przyjęciu /z wyjątkiem Członków – Założycieli/ w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. a)wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. b)uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 3. c)zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. a)stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. b)dbać o dobro Stowarzyszenia i brać udział w jego pracach,
 3. c)przestrzegania zasad koleżeńskości we wzajemnych stosunkach między członkami Stowarzyszenia,
 4. d)płacić regularnie składki członkowskie.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba prawna lub fizyczna, która dla poparcia jego celów i zadań zadeklaruje chęć pomocy finansowej lub rzeczowej i zostanie przez Zarząd przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14

Członek wspierający ma prawo:

 1. a)zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 2. b)korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 8,
 3. c)uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 15

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych przez siebie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16

Członek wspierający będący osobą prawną uczestniczy w działalności Stowarzyszenia
za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 17

 1. 1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. 2.Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie.
 3. 3.Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 4. 4.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 18

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek :

 1. a)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie. Zarządowi,
 2. b)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną,
 3. c)wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zgromadzenia za prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem lub popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia,
 4. d)wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

2. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust.1 lit c) strona zainteresowana ma      prawo złożyć pisemne oświadczenie wyjaśniające.

3. Od uchwał Zarządu członkowi służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie
14 dni od daty doręczenia postanowienia.

§ 19

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka         z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie.

2) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

3) Zarząd Stowarzyszenia.

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co roku jako zebranie sprawozdawcze a co cztery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

3. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołujący zawiadamia pisemnie wszystkich członków w terminie co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni członkowie:

- zwyczajni – z głosem stanowiącym,

- wspierający, honorowi, zaproszeni goście - z głosem doradczym

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie / nie wcześniej niż 0,5 godz. po pierwszym terminie / bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały o zmianie Statutu i likwidacji Stowarzyszenia nie mogą być podejmowane przez       Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie na podstawie § 24 ust. 2

4. W wypadku konieczności podjęcia uchwał, o których mowa w § 24 ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie trzecim nie wcześniej niż 2 tygodnie po drugim terminie.

5. Walne Zgromadzenie zwołane w trzecim terminie podejmuje wszelkie uchwały zwykłą     większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

6. Uchwały dotyczące wyboru Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. a)uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. b)uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi,
 3. c)wybór: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
 4. d)podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
 5. e)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 6. f)ustalanie wysokości opłaty wpisowej,
 7. g)uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu Stowarzyszenia,
 8. h)uchwalanie na wniosek Zarządu planów działalności,
 9. i)ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. j)nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego,
 11. k)określanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd.
 12. l)podejmowanie uchwał o wykluczeniu z członkowstwa w Stowarzyszeniu.

§ 26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w sprawie dla której zostało zwołane.

§ 27

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami członków.

§ 28

 1. 1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz jednego Członka.
 2. 2.Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd na pierwszym posiedzeniu.
 3. 3.W przypadku ustąpienia Członka Zarządu w trakcie kadencji do składu Zarządu można dokooptować członka Stowarzyszenia, kandydującego do tej funkcji na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, który uzyskał największą liczbę głosów.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, lub każdorazowo na żądanie większości członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik lub Sekretarz.

3. Zobowiązania finansowe w imieniu Stowarzyszenia mogą być zaciągane po uzyskaniu akceptacji Zarządu. Dokumenty i umowy rodzące skutki finansowe w imieniu Stowarzyszenia podpisują: Prezes lub Wiceprezes wraz z Skarbnikiem lub Sekretarzem.

4. Za zobowiązania finansowe Stowarzyszenia odpowiada Zarząd.

5.Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 30

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. a)kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 2. b)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. c)opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
 4. d)pełnienie obowiązków pracodawcy dla pracowników Stowarzyszenia,
 5. e)tworzenie sekcji, komitetów społecznych i honorowych Stowarzyszenia oraz określanie kompetencji i zakresu ich działania,
 6. f)zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 7. g)określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 8. h)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,
 9. i)określenie logo Stowarzyszenia,
 10. j)wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
 11. k)podejmowanie uchwał o wstąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji
  o podobnym charakterze i celach działania, krajowych i zagranicznych.

§ 31

Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani osoby pozostające
z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie       Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

4. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Komisję i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

5. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji można dokooptować członka Komisji spośród osób kandydujących do tej funkcji na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż ilość członków pochodzących z wyboru.

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. a)kontrolowanie przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia
  ze szczególnymi uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. b)występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. c)występowanie z wnioskiem o , udzielenie absolutorium Zarządowi na corocznym zebraniu sprawozdawczym.

§ 34

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 35

1. Decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z zastrzeżeniem § 24.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się :

 1. a)wpływy ze składek członkowskich,
 2. b)dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 3. c)wpływy z działalności statutowej,
 4. d)dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 37

Majątek Stowarzyszenia jest wypracowywany, gromadzony i przeznaczany jedynie dla skutecznego realizowania celów Statutowych i w żadnej sytuacji nie może być dzielony między członków.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38

 1. 1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w trzecim (w trybie określonym
  w § 25 pkt.2;4) bez względu na liczbę obecnych.
 2. 2.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną Stowarzyszenia i decyduje o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji.

Niedomice dn.01-02-2012

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.