"Powstańcy styczniowi z Niedomic" to tytuł książki, jaka ukazała się z okazji przeżywanej 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Promocja tejże publikacji, autorstwa ks. Łukasza Bochenka, odbyła się 14 marca 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach. Bohaterami książki są mieszkańcy Niedomic, którzy czynnie zaangażowali się w narodowowyzwoleńczą walkę w latach 1863-1864. Należą do nich trzej bracia wywodzący się ze szlacheckiego rodu Szameitów pieczętującego się herbem Łabędź: Mieczysław, Dobiesław i Władysław Szameitowie, synowie Maksymiliana, posesora niedomickich dóbr oraz Wilhelm Habicht, dzierżawca Niedomic po upadku powstania.

            Podczas uroczystej gali promującej książkę o niedomickich powstańcach, jej autor zabrał licznie zgromadzoną publiczność, na historyczną podróż po meandrach dziejowych z okresu powstania styczniowego, jak również po jego upadku, prezentując dalsze losy bohaterów, którzy powstanie przeżyli (mjr Mieczysław Szameit zginął w bitwie pod Jeziorkiem, 29.10.1863 r.).

            W spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców z całej okolicy, jak również zaproszeni goście: Roman Łucarz - starosta tarnowski, Marta Herduś - burmistrz Miasta i Gminy Żabno, Piotr Broda - zastępca Burmistrza Żabna, ks. Jan Mikulski - proboszcz parafii Niedomice, ks. Krzysztof Kamieński - dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, ks. Andrzej Jasnos - dyrektor Wydział Katechetycznej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. Marcin Mastalski - wikariusz parafii Przyszowa, Ewa Stańczyk - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, Sławomir Kurzydym - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie, radni, sołtysi oraz przedstawiciele Komitetu Gminnych Obchodów Powstania Styczniowego, Marta Warias - dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, Katarzyna Smolik - dyrektor SP w Niedomicach, Łukasz Połomski - recenzent naukowy publikacji oraz Barbara Sawczyk - kierownik Działu Starych Druków i Książki XIX-wiecznej MBP w Tarnowie, podejmująca współpracę autorską, skład i ostateczną redakcję książki "Powstańcy styczniowi z Niedomic"

            Wydarzeniu towarzyszył występ zespołu "Ewenement" pod kierunkiem ks. Sławomira Lecha, niedomickiego wikariusza i katechety, prezentując utwory o tematyce patriotycznej i wolnościowej. Dopełnieniem spotkania była wystawa przedstawiająca zarys powstania z 1863 r. oraz sylwetki bohaterów z Niedomic, jak również zgromadzone eksponaty nawiązujące do przedstawianych treści. W przygotowanie uroczystości promocyjnej książki włączyło się stowarzyszenie "Razem dla Niedomic" serwując przygotowane ciasto i przekąski.          

            Promocja książki o powstańcach z Niedomic organizowana przez Burmistrza Żabna, Społeczność Szkoły Podstawowej z Niedomic, Gminne Centrum Kultury w Żabnie oraz autora publikacji, odbyła się w ramach gminnych obchodów upamiętniających powstanie styczniowe, których pamiątką jest m. in. seria pocztówek z wizerunkami powstańców związanych z gminą Żabno.

           

            Wszystkim wymienionym wyżej osobom, a także redakcjom regionalnych mediów za przybycie i relacje z wydarzenia, także biorącym udział zarówno przy gromadzeniu materiałów, ich opracowywaniu i wydaniu publikacji oraz uczestnikom uroczystości promocyjnej - bliższym i dalszym - składam serdeczne podziękowanie i wyrazy radości! Niech wszystko "cokolwiek Ojczyzny się tyczy" zostaje dziś i w przyszłości od niepamięci uchronione!

                    Łukasz Bochenek

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.