W Urzędzie Miejskim w Żabnie została podpisana umowa na realizacje zadania p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Osiedle B w Niedomicach wraz z budową oświetlenia oraz modernizacją infrastruktury technicznej”.

Inwestycja zakłada przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+241,30 na działce stanowiącej pas drogowy przedmiotowej ulicy. W ramach zadania zmodernizowana zostanie jezdnia poprzez wymianę nawierzchni na betonową kostkę brukową, a także jej podbudowa. W ramach inwestycji przewidziano budowę oświetlenia ulicznego. Wybudowana zostanie również nowa instalacja odwadniająca z włączeniem wód opadowych w istniejący system gminnej kanalizacji deszczowej.

Umowa na realizację zadania została podpisana przez burmistrza Żabna Martę Herduś w obecności Radnego Rady Miejskiej w Żabnie Arkadiusza Stolarczyka.

Wykonawcą zadania została firma BRUK-TRANS Józef Pinas z Lisiej Góry.

Kwota realizacji inwestycji to 688 802,34 zł, a termin jej realizacji to 16.12.2022 r.

Żródło : zabno.pl

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.