rita

mecz05

Modernizacja głównej arterii w gminie Żabno jest dużą inwestycją, która realizowana jest w całości przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, do którego droga należy. Gmina Żabno wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie partycypują w kosztach przedsięwzięcia. Obecny remont to efekt blisko pięciu lat prac związanych z opracowaniem koncepcji, a obecnie projektem przebudowy drogi oraz konsultacji na każdym etapie inwestycji z przedstawicielami mieszkańców sołectw Łęg Tarnowski, Ilkowice, Niedomice oraz miasta Żabno.

W pierwotnej koncepcji przebudowy drogi ujęto zarówno prace związane z pasem jezdnym, budową chodnika, ciągów pieszo- jezdnych, przepustów drogowych i związanych z tym odwodnieniem drogi. Rozwiązania ujęte w koncepcji w kładły szczególny nacisk na bezpieczeństwo pieszych w obrębie pasa drogowego. Przetarg, który ogłoszono obejmował pełny zakres wynikający z koncepcji przebudowy drogi i byłby najbardziej optymalny dla gminy. Został on jednak uszczuplony w trakcie przetargu z uwagi na to, że wycofano środki w wysokości 35 mln złotych z programu Polska Wschodnia. Ograniczenia dotknęły przede wszystkim budowy ciągów pieszo- rowerowych i chodników. Pomimo negatywnej reakcji zarówno mieszkańców, jak i samorządu gminnego, nie udało się przywrócić tej części zadań do działań podejmowanych w zakresie całej inwestycji. Gmina uzyskała jednak zapewnienie od kierownictwa Zarządu Dróg Wojewódzkich, że budowa niezbędnych chodników jest możliwa przy pięćdziesięcioprocentowym udziale ZDW i gminy Żabno. Z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy budowa chodników wymagać może wywłaszczeń i z tym związanej np. przebudowy niektórych ogrodzeń, nie ma możliwości dokładnego określenia nakładów na to zadanie. W przypadku, gdyby budowa chodników i ciągów pieszo- jezdnych miała być finansowana ze środków Unii Europejskiej, gmina mogłaby spodziewać się wydatków rzędu 7,5 % wartości tej części zadania (przy koszcie chodników rzędu 4-5 mln złotych byłoby to ok 300-400 tys. złotych). Wtedy zadanie z punktu widzenia obciążenia budżetu byłoby realne do wykonania. Natomiast w przypadku budowy tej części inwestycji w ramach tzw. „IS-ów”, czyli programu Inicjatyw Samorządowych, które wymagają pięćdziesięcioprocentowego udziału gminy w zadaniach wojewódzkich, wydatki te mogłyby oscylować w przedziale od 2 do 2,5 mln złotych z budżetu gminy, co w przypadku dzisiejszych wydatków między innymi na oświatę stanowiłoby zbyt duże obciążenie. Gmina jednak nie wycofuje się z tego pomysłu i zamierza znaleźć takie rozwiązania, aby chodniki wzdłuż drogi wojewódzkiej powstawały odcinkami.

Inwestycja jest konsultowana na każdym etapie jej powstawania, czy to podczas opracowywania koncepcji, czy obecnie podczas wykonywania projektu. Przykładem między innymi jest skrzyżowanie w Łęgu Tarnowskim Partyniu, gdzie inwestor opracował szereg różnych rozwiązań przedstawionych mieszkańcom Łęgu, z których to jedna została wybrana i zatwierdzona uchwałą Zebrania Sołeckiego. Pozostałe rozwiązania dotyczące drogi w Ilkowicach, Niedomicach i Żabnie, z małymi uwagami, nie budziły kontrowersji.

W chwili obecnej zatwierdzony jest plan budowy drogi ze skrzyżowaniami, częścią chodników, lewoskrętami, natomiast trwa opracowanie dokumentacji dotyczącej odwodnienia drogi: przepustów i rowów. Po wykonaniu tej części zadania i skonsultowaniu jej, będzie dokładnie widać jaką szerokość ma pas drogowy, a w oparciu o to będzie można ustalić, czy będzie możliwym budowanie chodników bez przesunięć ogrodzeń, co tym samym przybliży budowę chodników, na odcinkach z których zostały wyłączone.

Wszelkich informacji na temat zadania i jego realizacji można uzyskać bezpośrednio u inwestora, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Umowa z wykonawcą przewiduje, że zakończenie prac na drodze nastąpi końcem września 2018 roku.

żródło: https://zabno.pl/pl/00070,news,04921,aktualnosci