silver nades

jesien

25.11.2012 roku w siedzibie klubu sportowego Unia Niedomice odbyło się walne zebranie członków i  sympatyków, kończące kadencję zarządu 2008-2012. Zebranie otworzył ustępujący Prezes  Pan Jan Jaje, witając  przybyłych gości, kibiców, zawodników. Przedstawił propozycję porządku obrad, który wstępnie został przyjęty  przez zebranych.Następnie wybrano przewodniczącego zebrania - został nim Pan Bronisław Dyb , natomiast  sekretarzem został Tomasz Zachora. 

Zgodnie z porządkiem obrad głos zabrał prezes Pan Jan Jaje i przedstawił zebranym sprawozdanie z  działalności sportowej, gospodarczej, a także ze współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

Stwierdził,  że największą trudność stanowią zbyt skromne fundusze, a także brak wśród młodzieży chęci do gry  w piłkę i ostatnio brak młodych piłkarzy w klubie.

 

Sprawy finansowe przedstawił sekretarz klubu Pan Bronisław Dyb. W sprawozdaniu wskazał od kogo i w jakiej  wysokości otrzymywał pieniądze i na jakie zadania były one wydatkowane.


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przeczytał Przewodniczący Pan Czesław Potyrała. Wg oceny Komisji  Rewizyjnej  klub dbał o sprzęt sportowy. W miarę możliwości Zarządu dbano o prządek w pomieszczeniach klubu.

W dyskusji po sprawozdaniach podkreślono potrzebę pomocy ze strony rodziców najmłodszych zawodników ( trampkarze, orliki ). Trzeba szukać możliwości dotarcia do sponsorów, zacieśnić współpracę ze szkołą i innymi organizacjami.

Walne zebranie w oparciu o materiały sprawozdawcze i dyskusję udzieliły ustępującemu Zarządowi  absolutorium.

Zgodnie z przyjętym regulaminem wybrano nowy Zarząd :

Jan Jaje - Prezes
Roman Madejski - Vice Prezes
Bronisław Dyb - Sekretarz
Adam Łopatowski - Skrabnik
Kazimierz Spinda - Kierownik drużyny
Tomasz Zachora - Członek Zarządu, Przedstawiciel drużyny
Franciszek Bonior - Członek

Nowym członkiem Zarządu został Kazimierz Spinda, który będzie pełnił bardzo poważną funkcję Kierownika Druzyny.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie :

Czesław Potyrała - Przewodniczący
Henryk Kiełbasa - Członek
Adam Bogacz - Członek

Przyjęto uchwały dotyczące zgłoszonych wniosków, W/w Zarząd zatwierdził w uchwale osoby jakie będą reprezentować klub na zewnątrz.

Nowemu Zarządowi w imieniu Rady Miejskiej w Żabnie życzenia przekazał Członek Rady Pan Tadeusz Patriak.

Życzenia sukcesów na polu sportowym złożyła Sołtys Niedomic Pani Halina Ptaśnik, życząc członkom władz 
uporu i determinacji w działaniu.